Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid is klaar voor besluitvorming

Ambitie van 2,7 TWh haalbaar

De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Hiervan wordt nu al 0,7 TWh opgewekt. En er staat in hoe zij de warmtetransitie wil versnellen. Dit is een haalbare ambitie met voldoende ruimte voor een zorgvuldige afweging. Belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van deze ambitie is om tot een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten te komen door middel van zorgvuldige participatie en het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom per project. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit.

Waar wel en waar niet?

In een uitgebreid proces is opgehaald waar mogelijkheden zijn. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, de kosten, de impact op het elektriciteitsnetwerk en of er wel en geen draagvlak is voor opwek van zonne- en windenergie. In het algemeen ging in Noord-Holland Zuid de voorkeur uit naar zonnepanelen op geluidsschermen, boven parkeerterreinen en op grote daken. Daarnaast zijn plekken aangewezen op en bij industrieterreinen en langs wegen. Bij elkaar opgeteld kan in de zoekgebieden 2,7 TWh duurzame energie opgewekt worden.

Wethouder Gaatze de Vries is er trots op dat we in onze RES-regio voldoen aan de opgave. “Het is belangrijk dat we met elkaar in Nederland een steentje bijdragen aan het zoeken naar kansrijke plekken om schone energie op te wekken met zon en wind op land. En dat we dat kunnen doen in goed overleg met alle betrokkenen.”

Informatieavond

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res.

De RES van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl. De RES van Noord-Holland Noord op www.energieregionhn.nl.