Wat houdt de Regionale Energiestrategie (RES) in?

In het Klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland de mogelijkheden in hun gebied onderzoeken voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 staan de plannen die inwoners, ondernemers, overheden, netbeheerder en maatschappelijke organisaties hiervoor hebben gemaakt. Daarnaast is gekeken of we gebouwen met duurzame warmtebronnen en -technieken kunnen verwarmen in plaats van met aardgas.

In onze regio zijn 32 ‘zoekgebieden' aangewezen voor de opwek van zonne- en windenergie. Een zoekgebied is een gebied, waar we de mogelijkheden voor zonne- en/of windenergie verder onderzoeken. Het is nog niet zeker dat we binnen deze 32 zoekgebieden wind- en zonne-energie gaan opwekken. Zoekgebieden voor zonne-energie zijn grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen. Daarnaast zijn er plaatsgebonden zoekgebieden voor zonne- of windenergie. Heemskerk kent twee locatie specifieke zoekgebieden: Tata Steel en A9 de Kill.

Ambitie

De regio heeft de ambitie om in deze gebieden 2,7 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken in 2030. Bovenop deze ambitie is nog meer mogelijk: de ‘theoretische potentie’ in onze regio is 3,0 TWh. Dit biedt ruimte om op zoek te gaan naar de best passende oplossingen. Daarbij kijken we naar draagvlak, ruimtelijke inpassing en een efficiënte inzet van de energie-infrastructuur.

Participatie

Vele partijen hebben samen nagedacht over waar in de regio ruimte zou zijn voor de opwek van zonne- en windenergie. De zoekgebieden zijn de uitkomst van dit uitgebreide participatieproces. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat samenwerking en zorgvuldige participatie cruciaal zijn voor het realiseren van de doelen. Bij de vervolgstappen zetten we deze werkwijze dan ook voort. Daarnaast zetten overheden en andere partijen in onze regio zich in om per energieproject te streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom. Ook vraagt de ruimtelijke invulling speciale aandacht voor landschap en leefomgeving.

Energie-infrastructuur en warmte

Het elektriciteitsnetwerk in onze regio kan op dit moment niet overal aan de energievraag voldoen. Het net zit ‘vol’ (netcongestie). Daarom zijn er uitbreidingen en nieuwe stations nodig om de uitbreiding van de energie-netwerk te versnellen. Dit betekent een grote opgave, die we samen met de netwerkbeheerder oppakken. Daarnaast is het verwarmen van gebouwen zonder aardgas de andere grote opgave. We hebben regionaal afgesproken dat we mogelijke duurzame warmtebronnen in kaart brengen.

Traject en vervolgstappen

De energietransitie is een enorme opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. Het RES-proces staat continu open voor nieuwe gesprekspartners, technologie, omstandigheden en voortschrijdend inzicht. In de RES 2.0 gaan we van zoekgebieden naar locaties en vervolgens naar projecten. Inwoners kunnen in dit hele proces meepraten over de energieplannen. De uitkomsten van de RES worden vastgelegd in het omgevingsbeleid. Daarnaast dragen de overheden bij aan de uitvoering van de RES, door innovaties en initiatieven aan te jagen en samenwerking en (financiële) participatie te stimuleren.