Wat doet de gemeente?

Gemeente Heemskerk kiest voor een duurzame toekomst. Hergebruik van materialen is daarin belangrijk. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 

De Waterdag is een jaarlijks terugkerend evenement in samenwerking met GroenSpoor en Park Assumburg. Tijdens de Waterdag zijn er diverse gratis activiteiten in, op en rond het water georganiseerd om mensen bewust te maken van het belang van water en groen.

Iedere 6 weken schrijft een van de groen-experts van de gemeente Heemskerk een blog. Hierin geven ze tips of leggen ze een onderwerp uit. De blogs vindt u onder nieuws

We zijn overgestapt op een andere manier van afval inzamelen. Inwoners van Heemskerk hebben een oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons. En als een inwoner dit wil, ook een bak voor oud papier en karton. Met deze wijziging wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en hergebruik van afval bevorderen en het ontstaan van restafval zoveel mogelijk beperken. Kijk op de website www.heemskerk.nl voor meer informatie over onze afvalscheiding.

In een circulaire economie worden materialen zoveel mogelijk hergebruikt en wordt gebruikgemaakt van duurzame materialen van hoogwaardige kwaliteit. Ook de gemeente Heemskerk draagt daar een steentje aan bij. Zodra we een straat of weg opnieuw inrichten, vragen we de aannemer in een plan te omschrijven hoe hij omgaat met de materialen die vrijkomen. En bij het afvoeren van materialen moet de aannemer zich houden aan bepaalde richtlijnen en eisen. Lees meer.

Ons klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met lange periodes van droogte, afgewisseld met flinke hoosbuien. We hebben een systeem nodig om het regenwater op te vangen en vast te houden voor droge periodes. In Heemskerk kiezen we ervoor om het regenwater op te vangen onder de weg. Lees meer.

We willen biodiversiteit in Heemskerk vergroten. Dit omdat biodiversiteit een belangrijke bijdrage levert aan de opvang van de gevolgen van klimaatverandering. We ondersteunen bewoners, ondernemers en organisaties bij initiatieven voor groen en biodiversiteit. En zo is het project GroenSpoor ontstaan. Deze projectgroep is sinds 2019 actief en bestaat vooral uit inwoners. GroenSpoor:

  • organiseert de jaarlijkse Waterdag
  • ondersteunt bij vergroening van stroken en schoolpleintjes 
  • organiseert een jaarlijkse Plant-estafette

Zelf meedoen? Aanmelden kan via info@degroenereiger.nl

Werken aan een duurzaam Heemskerk is een taak die de gemeente samen met het bedrijfsleven en andere betrokkenen oppakt. Lees meer.

Een overzicht van onze plannen

In het conceptprogramma Water & Riolering 2023 (pdf, 8 MB) lees je hoe we als gemeente invulling geeft aan de visie op water. Met water doelen we op: gebruikt water, regenwater, grondwater en open water in sloten en vijvers.

In het Milieubeleidsplan (pdf, 1 MB) 2019-2023 staan onderwerpen waar geen wet voor bestaat, maar waar de gemeente zelf ambitie over mag uitspreken. Dit plan is gemaakt samen met ondernemers, inwoners en raadsleden van de gemeente Heemskerk. 

In het Water- en rioleringsplan (pdf, 6 MB) geven wij - samen met de gemeente Beverwijk en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - aan hoe we om willen gaan met water. Van regenwater tot grondwater en vijvers. Dit plan geeft richting en laat ruimte over voor nieuwe ontwikkelingen.  Kort samengevat willen we onze regio op betaalbare wijze waterrobuust en duurzaam inrichten.

Het Groenbeleidsplan 2019 (pdf, 7 MB) versterkt het groen in Heemskerk aan de hand van vier thema’s: identiteit, gezondheid, biodiversiteit en klimaat. Dit plan is gemaakt met inbreng van de inwoners van Heemskerk en verschillende partijen met kennis van natuur en groen.

Dit plan (pdf, 10 MB) is samen opgesteld met de gemeente Beverwijk en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In dit plan staat hoe we om willen gaan met wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.

In 2050 zijn alle woningen van het aardgas af. Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO2 vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. Tijdens het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is internationaal afgesproken om minder CO2 uit te stoten. Om de doelstelling te behalen moeten we over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Op lokaal niveau wordt gekeken wat we moeten veranderen om van het aardgas af te gaan. Als gemeente hebben wij het beste zicht. Wij gaan dus een belangrijke rol spelen in het coördineren van deze warmtetransitie. Lees hier meer over onze Transitievisie Warmte. 

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Ons elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren enorm toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.

In heel Nederland wordt hierover nagedacht. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES). Ook in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland zijn scenario’s gemaakt. Samen met maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes is gekeken welke gebieden in deze regio kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. Zijn zonnepanelen langs de snelweg een optie? Waar is er mogelijk ruimte voor een windturbine?

In dit filmpje wordt uitgelegd wat de RES inhoudt. Meer informatie over de RES en de voortgang van het proces? Houd de website energieregioNHZ.nl in de gaten. 

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid is klaar

De Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 2,7 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren. Lees meer.

Alle woningen en gebouwen in Nederland gaan voor 2050 van het aardgas af. Gemeenten krijgen hiervoor de regierol. Dat is zo afgesproken in het Nationale Klimaatakkoord. De overgang naar aardgasvrij verwarmen heet de Transitievisie Warmte.

Tips? Mail ons!