Wat houdt de Transitievisie Warmte in?

Alle woningen en gebouwen in Nederland gaan voor 2050 van het aardgas af. Gemeenten krijgen hiervoor de regierol. Dat is zo afgesproken in het Nationale Klimaatakkoord. De overgang naar aardgasvrij verwarmen heet de Transitievisie Warmte. De meeste woningen en gebouwen in Heemskerk gebruiken nu nog aardgas. De transitie naar een alternatieve warmtevoorziening is daarom een grote uitdaging.

Uiterlijk in 2050 moeten de ruim 17.500 woningen, kantoren en andere gebouwen in Heemskerk aardgasvrij zijn. Om de landelijke ambities te volgen, moeten in 2030 al zo’n 3.750 gebouwen in Heemskerk aardgasvrij zijn of gereed zijn voor de transitie. Belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat er voldoende geld en middelen beschikbaar zijn. Heemskerk wil de warmtetransitie als volgt vormgeven:

 1. Isoleren om de warmtevraag en verwarmingstemperatuur in gebouwen te verlagen en comfort te verbeteren.
 2. Kleinschalige warmtenetten ontwikkelen om de potentie van collectieve warmte zo goed mogelijk te benutten.
 3. Gebruikmaken van (rest)warmtebronnen waar dat kan.

In stappen naar aardgasvrij

Heemskerk zet in tot 2030 vooral in op het isoleren van woningen en bedrijfsgebouwen. De gemeente verduurzaamt ook haar eigen vastgoed. Verder worden de eerste buurten ‘transitiegereed’ gemaakt. Alternatieven voor aardgas zijn:

 • Individueel met elektriciteit verwarmen (‘all-electric’).
 • Collectief verwarmen met een warmtenet.
 • Verwarmen met duurzaam gas.

Wijkanalyses

We hebben analyses gemaakt van alle wijken en de maatschappelijke kosten van de verschillende alternatieven berekend. Hieruit blijkt dat in sommige wijken elektrisch verwarmen de meest passende oplossing is en in andere collectieve (kleinschalige) warmtenetten. Samenvattend zijn er drie soorten alternatieven te onderscheiden:

 • Nieuwere wijken: elektrisch verwarmen.
 • Eerdere bouwperiodes: collectieve warmtevoorziening.
 • Geen voorkeursalternatief.

Waar beginnen we?

De volgende gebieden zijn het meest kansrijk:

 1. Kansen voor een warmtenet: centrum en omgeving, Oosterwijk en Zuidbroek.
 2. Kansen voor all-electric: Waterakkers, De Wadden en Beierlust.

In deze wijken staan zo’n 3.700 woningen en gebouwen. Als deze wijken in 2030 van het aardgas af zijn of transitiegereed zijn, is dat ongeveer 20% van het totaal aantal woningen en gebouwen in Heemskerk. Dit loopt gelijk op met de landelijke doelstelling voor 2030. Of dat uiteindelijk lukt, is afhankelijk van de eigenaren en woningcorporaties (met instemming van de huurders). In de wijkuitvoeringsplannen die we gaan maken, kijken we samen met de inwoners en eigenaren wat haalbaar is.