Duurzame partners

Werken aan een duurzaam Heemskerk is een taak die de gemeente samen met het bedrijfsleven en andere betrokkenen oppakt. Op deze pagina vindt u informatie over de partijen waar wij mee samenwerken.

Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond voert namens vijftien gemeenten, waaronder gemeente Heemskerk, en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Denk hierbij aan thema’s als energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, lucht, veiligheid, of bijvoorbeeld over afval of asbest. Daarnaast verleent Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond) vergunningen en zien zij er bij bedrijven op toe dat die voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Inwoners en bedrijven op de bedrijventerreinen kunnen bij OD IJmond terecht over de mogelijkheden van energiebesparing. Zij behandelen ook klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

odijmond.nl

ECOHeemskerk

In steeds meer gemeenten nemen inwoners het initiatief om samen met anderen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de verduurzaming resp. de energietransitie.
Medio 2019 is ook in Heemskerk een energiecoöperatie opgericht: EcoHeemskerk geheten. 

Als burger kunt u een grote rol spelen in uw eigen energievoorziening; dat levert een kostenbesparing op en draagt tegelijk ook bij aan de energietransitie (van het gas af). Veel burgers willen wel wat met de energietransitie, maar weten vaak niet hoe. U kunt makkelijk verdwalen in de informatievoorziening over mogelijkheden, daarmee gepaard gaande kosten, risico’s en opbrengsten.  Eco Heemskerk wil burgers zodanig informeren, dat ze een voor hun optimale keuze kunnen maken uit het brede pallet aan mogelijkheden. Keuzes waar je geen spijt van krijgt omdat ze bij je persoonlijke situatie passen en de financiële risico’s minimaal zijn.

EcoHeemskerk is een organisatie voor Heemskerkse burgers door Heemskerkse burgers, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden).

ecoheemskerk.nl

Duurzaam Bouwloket

Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht met al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Daar waar gemeenten momenteel druk bezig zijn met de voorbereidingen naar een aardgasloos Nederland kunt ook al de eerste stappen zetten. Het Duurzaam Bouwloket kan u hier gratis bij helpen. Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket waar u terecht kan voor informatie en ondersteuning naar een aardgasloze en energie neutrale woning. 

duurzaambouwloket.nl

NME Heemskerk

NME Beverwijk en Heemskerk heeft als doel om kennis op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid over te dragen op de inwoners van deze gemeenten. Dit doen zij door middel van educatie waarbij de beleving centraal staat; beleven door te doen, door te ervaren, door te genieten. Op deze manier hopen zij natuur- en milieubewust gedrag te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de eigen omgeving. NME heeft een heel divers aanbod qua lessen, leskisten en excursies voor scholen, BSO’s en inwoners van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. NME werkt vanuit Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk. Zie voor het volledige aanbod de website:

NME Heemskerk

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is de omgevingsdienst voor het gebied rond het Noordzeekanaal. Dat doen zij voor 8 gemeenten en 3 provincies. Hun belangrijkste taak is het leefbaar houden van dit gebied. Zij verlenen vergunningen en controleren of alle partijen hun wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. 

Toezicht op Tata steel

De Omgevingdient Noordzeekanaalgebied voert ook controles uit bij Tata steel. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent vergunningen aan Tata Steel namens de Provincie Noord-Holland. Ook controleren ze of Tata Steel zich aan de regels houdt. Is dit niet het geval, dan delen ze bijvoorbeeld een boete uit. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid en die van uw kinderen? Dan kunt u bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied terecht om vragen te stellen. Ervaart u overlast van stof, stank of geluid? Doe dan een melding via het Meldpunt overlast Tata van de omgevingsdienst. 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De informatie op deze pagina wordt nog verder aangevuld. Heeft u tips? Mail ons!